Onze visie

Het Katholiek Onderwijs Landen wil, als katholieke school, jongeren opvoeden in een christelijke levenssfeer.

Als katholieke school willen wij ook een klimaat scheppen waarin contact met andere culturen en levensbeschouwelijke overtuigingen kansen biedt tot ontmoeting en gesprek. We willen de leerlingen dan ook leren om bewust en op een correcte wijze om te gaan met verscheidenheid.

Het Katholiek Onderwijs Landen biedt onze jongeren een degelijke vorming en opleiding en vindt daarnaast ook opvoeding belangrijk.

Het wil een aantal waarden doorgeven aan jongeren. We willen iedereen aanvaarden in zijn eigenheid om van daaruit te groeien en zo een sfeer van geborgenheid, betrokkenheid en welbevinden te creëren.

Wij willen bij onze leerlingen een positief zelfbeeld creëren en hen leren op voet van gelijkheid met elkaar om te gaan en samen te werken. wij rekenen daarbij op de positieve invloed van een vriendelijk schoolklimaat waar plaats is voor dialoog en samenwerking. Afspraken rond orde, tucht en beleefdheid zijn daarbij onontbeerlijk. Zelf willen wij daarbij vooral het goede voorbeeld geven. Indien nodig zal het terechtwijzen en sanctioneren van leerlingen die het schoolreglement overtreden echter niet uit de weg gegaan worden.

Solidariteit, vooral met diegenen die het moeilijk hebben, mag geen ijdel woord zijn. Dat houdt ook de bereidheid in om sober te leven, dus respectvol om te gaan met dingen en mensen, kritisch te staan tegenover overconsumptie en rekening te houden met het milieu.

Het Katholiek Onderwijs Landen wil aan iedereen binnen de school gelijke kansen geven en daarbij bijzondere aandacht schenken aan al wie het moeilijk heeft.

We willen immers dat iedere leerling, met zijn unieke mogelijkheden en beperkingen, kansen krijgt om te groeien naar een gelukkige toekomst. Ons onderwijs is niet alleen afgestemd op de zorgvragen van de leerlingen in het algemeen. Wij willen aandacht hebben voor de specifieke individuele vragen van alle leerlingen.

Aan leerlingen die geconfronteerd worden met problemen waar ze geen weg mee weten en die hun lichamelijke of geestelijke gezondheid bedreigen willen we, indien nodig in samenwerking en met de hulp van externe organisaties, de nodige ondersteuning bieden.

Vorming en opleiding moeten aansluiten bij hun aanleg en belangstelling en gerealiseerd worden binnen een voorzien tijdspad.

De interactie tussen leerkrachten en leerlingen en tussen leerlingen onderling vergt een voortdurend zoeken naar aangepaste actieve en interactieve werkvormen. De flexibele klasorganisatie, de bemoediging door de leerkrachten en de coachende stijl kaderen eveneens in deze visie op onderwijs en opvoeding. Vanuit een groot inlevingsvermogen in de wereld van onze leerlingen proberen wij te differentiëren naar tempo, inhoud, vorm en middelen, zonder daarbij de eindtermen uit het oog te verliezen. Voor die leerlingen voor wie leren een moeilijk proces is, willen wij voorzien in een aangepaste remediëring.

Het Katholiek Onderwijs Landen vertrekt vanuit het concrete leven van de jongeren die ons toevertrouwd worden. Het wil hedendaags en toekomstgericht zijn.

Het wil jongeren vormen die actief deelnemen en meebouwen aan onze snel veranderende samenleving. Daarom willen wij hen een grondige basiskennis meegeven maar ook het vermogen om probleemoplossend te denken helpen ontwikkelen. Wetenschap en samenleving zijn voortdurend in evolutie en worden gekenmerkt door een toenemende complexiteit. Een kritische geest, aanpassingsvermogen en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onontbeerlijk.

Wij willen onze leerlingen ook begeleiden in hun studiekeuze, zowel binnen het secundair onderwijs als naar het hoger onderwijs toe. Vanaf de kleuterschool en in steeds sterkere mate naar het laatste jaar van het secundair toe, is ons onderwijs er ook op gericht de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken.

Het Katholiek Onderwijs Landen streeft naar de vorming van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

De gehele mens moet aan bod komen, rekening houdend met zijn persoonlijke capaciteiten. De leerlingen laten kennismaken met wetenschappen, sport, kunst en cultuur is daarbij belangrijk.

Het Katholiek Onderwijs Landen wil zijn opvoedingsproject tot stand te brengen in een klimaat van overleg en samenwerking en een blijvend lerende organisatie zijn.

De zorg voor de eigen betrokkenheid en het eigen welbevinden van het personeel in onze school is bij dit alles de grootste waarborg om het ook voor de leerlingen waar te maken. Aan de ouders willen we laten voelen dat zij de eerste betrokkenen zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders, leerlingen en personeel moeten met elkaar kunnen communiceren in een open dialoog, met aandacht en begrip voor elkaar. Daarom hechten wij ook veel belang aan de inspraakorganen, zoals het oudercomité, de leerlingenraad en de schoolraad.

Het Katholiek Onderwijs Landen wil zijn opvoedingsproject realiseren in de best mogelijke materiële omstandigheden:

Maximale veiligheid, gebouwen in goede staat, uitstekend didactisch materiaal, een aangenaam leefmilieu. Daarom creëren wij een eigentijdse leeromgeving met moderne leermiddelen en werkvormen en met oog voor de hedendaagse didactiek en stellen wij hiervoor de nodige middelen ter beschikking.

Het Katholiek Onderwijs Landen vertrouwt de dagelijkse uitwerking van zijn opvoedingsproject toe aan de directies en personeelsleden van de scholen en van het internaat waarvoor het verantwoordelijk is.

Het behoort tot de opdracht van het schoolbestuur om te voorzien in de nodige middelen en te waken over de realisatie van ons opvoedingsproject.