Onze visie

Kolifant wil, als vrij internaat, jongeren opvoeden in een zinvolle levenssfeer.

Als vrij internaat willen wij ook een klimaat scheppen waarin contact met andere culturen en levensbeschouwelijke overtuigingen kansen biedt tot ontmoeting en gesprek. We willen de leerlingen dan ook leren om bewust en op een correcte wijze om te gaan met verscheidenheid.

Kolifant biedt onze jongeren een krachtige leeromgeving en vindt daarnaast ook opvoeding belangrijk.

In een wereld vol afleiding, keuzes en sociale media is studeren niet vanzelfsprekend. Bij Kolifant trachten we een krachtige leeromgeving te scheppen waarin leren centraal staat. Dit stimuleren we door volop in te zetten op studiebegeleiding. Zowel het leren leren als ondersteunen en begrijpen van de leerstof. Om te studeren in het secundair onderwijs of zelfs op de basisschool is een goede basisuitrusting nodig. Bij Kolifant bieden we structuur en regelmaat, wordt er gekeken naar welke studie-attitude het best bij de intern past, hoe de schoolresultaten evolueren en hun motivatie. In tijden van corona merken we dat het voor kinderen moeilijker wordt om alle leerstof te verwerken. Door het online onderwijs is het voor scholen en ouders ook niet meer eenvoudig om de gepaste ondersteuning te bieden. Op internaat staan we voor elk kind klaar dat hulp nodig heeft in het bijbenen en beheersen van de leerstof.

Verder willen we een aantal waarden doorgeven aan de kinderen en jongeren. We willen iedereen aanvaarden in zijn eigenheid om van daaruit te groeien en zo een sfeer van geborgenheid, betrokkenheid en welbevinden te creëren.

Wij willen bij onze internen een positief zelfbeeld creëren en hen leren op voet van gelijkheid met elkaar om te gaan en samen te werken. Wij rekenen daarbij op de positieve invloed van een vriendelijk leefklimaat waar plaats is voor dialoog en samenwerking. Afspraken rond orde en beleefdheid zijn daarbij noodzakelijk. Zelf willen wij daarbij vooral het goede voorbeeld geven.

Solidariteit, vooral met diegenen die het moeilijk hebben, mag geen ijdel woord zijn. Dat houdt ook de bereidheid in om sober te leven, dus respectvol om te gaan met dingen en mensen, kritisch te staan tegenover overconsumptie en rekening te houden met het milieu.

Kolifant wil aan iedereen gelijke kansen geven en daarbij bijzondere aandacht schenken aan al wie het moeilijk heeft.

Het is voor ons zeer belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, maar ook dat de opvoeders een duidelijk beeld krijgen van wat voor deze intern waardevol is, wat hij of zij nodig heeft en wat ons internaat kan betekenen. Dit doen we door middel van een verkennend gesprek waarin we ons vooral richten tot de nieuwe leerling. Zijn of haar input hierin is zeker zo belangrijk als die van de ouders of voogd. We bekijken de volledige schoolloopbaan en moeilijkheden (op studie- of gedragsvlak) die zich in het verleden voordeden, welke hobby’s zou hij of zij graag beoefenen, waar de algemene interesses liggen... Van hieruit maken we dan een startplan voor deze potentiële intern. Zou hij of zij op internaat komen: welke kamer is het best gelegen, wat kunnen we aanbieden op studievlak, welke andere internen zijn aangewezen om deze leerling op te vangen, met wie zouden ze het meeste 'common ground' delen... Tijdens de eerste weken op ons internaat bekijken de opvoeders samen met de nieuwe intern op een zeer concrete manier wat zijn of haar noden zijn.

We willen immers dat iedere leerling, met zijn unieke mogelijkheden en beperkingen, kansen krijgt om te groeien naar een gelukkige toekomst. Ons internaat is niet alleen afgestemd op de zorgvragen van de internen in het algemeen. Wij willen aandacht hebben voor de specifieke individuele vragen van alle internen.

Aan internen die geconfronteerd worden met problemen waar ze geen weg mee weten en die hun lichamelijke of geestelijke gezondheid bedreigen willen we, indien nodig in samenwerking en met de hulp van externe organisaties, de nodige ondersteuning bieden. Het internaatsteam overlegt intern, betrekt de internen bij beslissingen die hen aanbelangen en geeft hen adequate feedback met het oog op vooruitgang in het ontwikkelingsproces. Het benut formele en informele contactmomenten om relevante informatie over de internen uit te wisselen met ouders en school. Het internaat betrekt het sociaal netwerk en, indien nodig, ook andere relevante externe diensten actief in haar werking. De gegevensuitwisseling en -verwerking houden rekening met privacy, informatieveiligheid en ambtsgeheim. Het overleg met ouders, school en eventuele externe partners gebeurt transparant met het oog op het gezamenlijk verderzetten van een kwaliteitsvol begeleidingstraject.

Vorming en opleiding moeten aansluiten bij hun aanleg en belangstelling en gerealiseerd worden binnen een voorzien tijdspad.

De interactie tussen opvoeders en internen en tussen internen onderling vergt een voortdurend zoeken naar aangepaste actieve en interactieve werkvormen. De flexibele studieorganisatie, de bemoediging door de opvoeders en de coachende stijl kaderen eveneens in deze visie op leren en opvoeding. Vanuit een groot inlevingsvermogen in de wereld van onze internen proberen wij te differentiëren naar tempo, inhoud, vorm en middelen. Voor de internen voor wie leren een moeilijk proces is, willen wij voorzien in een aangepaste begeleiding.

Het internaat vertrekt vanuit het concrete leven van de jongeren die ons toevertrouwd worden. Het wil hedendaags en toekomstgericht zijn.

Het wil jongeren vormen die actief deelnemen en meebouwen aan onze snel veranderende samenleving. Daarom willen wij hen een grondige basiskennis meegeven maar ook het vermogen om probleemoplossend te denken helpen ontwikkelen. Wetenschap en samenleving zijn voortdurend in evolutie en worden gekenmerkt door een toenemende complexiteit. Een kritische geest, aanpassingsvermogen en communicatieve vaardigheden zijn daarbij onontbeerlijk.

Verder hebben kinderen andere kinderen nodig om open te bloeien en hun eigen identiteit te vormen en te versterken. Op Kolifant kunt u als ouder uw kind toevertrouwen aan een sociale omgeving waar het kan opgroeien met andere kinderen. Kinderen worden op internaat geholpen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, waar als het ware een minisamenleving wordt gevormd. Internen komen uit een zeer diverse thuisomgeving en achtergrond, met hun eigen persoonlijkheden, karakter en interesses. Ze leren rekening te houden met elkaar en ontwikkelen een positieve teamgeest door middel van georganiseerde en gevarieerde activiteiten. Ze leren omgaan met conflicten en worden aangespoord om afspraken te maken en deze na te komen. Daarom biedt een internaat een sterke educatieve omgeving voor kinderen en jongeren om te leren samenleven in een positief en stimulerend leefklimaat. Dit kan dus gunstig zijn voor een enig kind of voor een kind dat moeilijkheden heeft met socialiseren met anderen. Ons internaat is er ook op gericht de internen zo zelfstandig mogelijk te maken.

Kolifant streeft naar de vorming van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

De gehele mens moet aan bod komen, rekening houdend met zijn persoonlijke capaciteiten. De leerlingen laten kennismaken met wetenschappen, sport, kunst en cultuur is daarbij belangrijk.

Het internaat wil zijn opvoedingsproject tot stand te brengen in een klimaat van overleg en samenwerking en een blijvend lerende organisatie zijn.

De zorg voor de eigen betrokkenheid en het eigen welbevinden van het personeel in ons internaat is bij dit alles de grootste waarborg om het ook voor de internen waar te maken. Aan de ouders willen we laten voelen dat zij de eerste betrokkenen zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders, leerlingen en personeel moeten met elkaar kunnen communiceren in een open dialoog, met aandacht en begrip voor elkaar. Daarom hechten wij ook veel belang aan de inspraakorganen.

Het internaat wil zijn opvoedingsproject realiseren in de best mogelijke materiële omstandigheden:

Maximale veiligheid, gebouwen in goede staat, uitstekend didactisch materiaal, een aangenaam leefmilieu. Daarom creëren wij een eigentijdse leeromgeving met moderne leermiddelen en werkvormen en met oog voor de hedendaagse didactiek en stellen wij hiervoor de nodige middelen ter beschikking.

Het internaat vertrouwt de dagelijkse uitwerking van zijn opvoedingsproject toe aan de directies en personeelsleden van de scholen en van het internaat waarvoor het verantwoordelijk is.

Het behoort tot de opdracht van het internaat om te voorzien in de nodige middelen en te waken over de realisatie van ons opvoedingsproject.